Zeman (ČEPS): O konci stop-stavu pro nové FVE se rozhodne v září. Nejistota přetrvává

04.09.2011 16:59

 Zdroj: SolarniNovinky.cz

Bezpečný limit instalovaného výkonu pro nepredikovatelné zdroje (VTE a FVE) při započítání výkonu z uzavřených smluv je již překročen. Termín pro ukončení stop- stavu pro připojování nových FVE nebyl dosud stanoven, výsledky budou známy v září 2011.

Toto konstatuje Ing. Petr Zeman, místopředseda představenstva ČEPS, a.s. v exkluzívním rozhovoru, který poskytl redakci portálu solarninovinky.cz

SN: V letech 2009-2010 postihl ČR solární boom, který vyvolal velký růst neregulovatelných zdrojů – větrných a solárních elektráren (=FVE), jež nepochybně mají velký vliv na provoz energetické přenosové sítě ČEPS a.s. (= ČEPS). Došlo v období 1-7/2011 k situacím, kdy bylo nutno z provozních důvodů odstavovat některé FVE? Případně se muselo přistoupit k obrácení chodu přečerpávacích elektráren?

Zeman (ČEPS): Mimořádné problémy z hlediska výkonové bilance vzhledem k připravenosti ČEPS zatím nenastaly. Doposud největší problémy, které FTV způsobily, byl nedostatek výkonu z důvodu špatné předpovědi počasí ve výši cca 750 MW, přebytky výkonů dosahují výše cca 500 MW. Tyto odchylky jsou pokrývány zvýšeným využitím rezervních výkonů na klasických elektrárnách, obchodními nástroji a výjimečně dovozem regulační energie ze zahraničí. Oproti loňskému roku dochází k výrazně častějšímu využívání rezervních výkonů, avšak k vámi zmiňovanému řešení jsme zatím nemuseli přistoupit.

SN: Podle studie, kterou vypracoval ČEPS ve spolupráci se společností GeoModel lze na přelomu července a srpna očekávat pohotový výkon FVE nejvýše na úrovni 0,78 maximálního výkonu FVE v dané hodině. Do jaké míry se toto v praxi osvědčilo?

Zeman (ČEPS): Ano, toto je přibližná hodnota, která odpovídá skutečnosti.

SN: Podle sdělení ČSRES byl technický limit pro připojování nových FVE a VTE s ohledem na bezpečné a spolehlivé fungování soustavy již naplněn v roce 2010. Toto tvrdí studie EGU Brno. Tato studie nebyla dodnes zveřejněna, ani podrobena oficiálně nezávislé oponentuře ze strany nezávislé odborné instituce. Nebyla tato studie vypracována na základě mylného předpokladu tzv. jednobodového připojení všech FVE do ES ČR (tj. není zde exaktně uváděno jaký předpokládaný výkon je vyváděn do úrovně 22 kV, jaký do 0,4 kV a jaký do napěťové hladiny 110 kV)?

Zeman (ČEPS): Studie EGÚ byla zveřejněna dne 10. 3. 2010 na webových stránkách ČSRES a dále vyšla jako příloha odborného časopisu Energetika. Najdete ji na stránkách sdružení ČSRES. Studie byla podrobena třem oponentním posudkům vysokých škol, které najdete tamtéž.

SN: Solární boom postihl v roce 2010 rovněž Francii. Zdejší operátor přenosové sítě vyhlásil rovněž stop-stav pro připojování nových FVE do sítě. Avšak na rozdíl od ČR byl tento stav ve Francii zrušen po 3 měsících a vůbec se nevztahoval na malé FVE? Proč stop-stav v ČR vlastně trvá déle než 18 měsíců a týká se malých střešních FVE s výkonem do 30 kWp?

Zeman (ČEPS): Z pohledu řízení soustavy a zajištění jejího bezpečného a spolehlivého provozu je prakticky jedno, jestli je tento výkon vyráběn v malých, středních či velkých zdrojích.

Společnost ČEPS je odpovědná za zajištění bezpečného a spolehlivého provozu ES ČR, a proto mj. průběžně sleduje, s využitím dat získávaných od jednotlivých provozovatelů propojených distribučních soustav, situaci a vyhodnocuje, jaký výkon je v síti připojen a jaký výkon je ve smlouvách o připojení nebo ve smlouvách budoucích o připojení nebo ještě v žádostech s kladným vyjádřením.

V době, kdy ČEPS adresovala svou žádost provozovatelům distribučních soustav, součet povolených instalací přesahoval bezpečný limit téměř čtyřnásobně. Ke konci července byl součet již provozovaného výkonu VTE a FVE (2119 MW) a výkonu povoleného (3619 MW) stále téměř dvojnásobný oproti limitu spočtenému ve zmíněné studii EGÚ z února 2010. Jinými slovy - limit instalovaného výkonu dosud překročen nebyl, při započítání výkonu i z uzavřených smluv je však limit již překročen.

SN: V průběhu roku 2011 byla schválena novela Energetického zákona (zavádí povinnost dispečerského řízení pro FVE s výkonem nad 100 kWp) a současně v Parlamentu prošel do druhého čtení zákon o podporovaných zdrojích energie. Jaké jsou ještě důvody pro prodlužování stop-stavu pro připojování FVE? Kdy očekáváte, že stop-stav pro připojování malých FVE do sítě bude zrušen?

Zeman (ČEPS): V roce 2010 a 2011 novelizovaná legislativa jistě přispěla k řešení situace integrace OZE do ES ČR.

České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) uvedlo na jaře letošního roku, že podmínkou pro další povolování obnovitelných zdrojů je možnost dispečerského řízení těchto zdrojů a zároveň vyhodnocení výsledků měření dopadu již nainstalovaných OZE na bezpečnost a spolehlivost provozu elektrizační soustavy.

První podmínka je postupně naplňována novelou energetického zákona, která vchází v platnost v těchto dnech. Dispečerské řízení obnovitelných zdrojů by mělo být umožněno ve třech termínech, a to ihned pro nové zdroje a od poloviny roku 2012 a 2013 pro zdroje již provozované.

Měření v sítích provozovatelů distribučních soustav probíhá do konce srpna a v září by měly být známy výsledky.

SN: Podle názoru odborníků je zcela nesmyslné vztahovat stop-stav i pro malé FVE s vlastní akumulací vyrobené energie. V takovýchto FVE lze certifikovaným systémem zajistit, aby v žádném případě nemohlo dojít k nežádoucí dodávce elektřiny do distribuční soustavy. Naakumulovaná energie může být využita plánovitě na pokrytí lokální spotřeby nebo může být zapojena do dispečerského řízení a být operativně využita jako regulační prvek distribuční energetické soustavy v případech naléhavých regulačních potřeb. Proč nelze s okamžitou platností zrušit stop-stav pro tento typ FVE?

Zeman (ČEPS): Pokud se jedná o ostrovní provoz, je takové připojení v pořádku. Pokud je zdroj připojen do distribuční sítě, platí pro něj výše zmíněné podmínky. Připojení nového výkonu je závislé na stavu příslušné sítě, ať už nízkého či vysokého napětí. Není-li v daném čase dostatečná kapacita sítí, není možné nový zdroj připojit. Toto posuzuje provozovatel sítě výpočty či měřením.

 

Zpět