Sněmovna: Energetičtí dinosauři schválili zákon o likvidaci fotovoltaiky. Nový zákon hrubě porušuje evropské právo

20.06.2011 09:21

 

Poslanci Sněmovny minulý týden schválili návrh Zákona o podporovaných zdrojích energie (tj. Zákon na likvidaci fotovoltaiky). Návrh zákona prošel bez výhrad v prvním čtení. A to přesto, že tento zákon hrubě porušuje evropské právo a směrnice EU o podpoře OZE.

Za zamítnutí a za vrácení návrhu hlasovala 38 a 42 poslanců, asi čtvrtina přítomných. Návrh byl poté přikázán do 3 výborů - hospodářského, zemědělského a výboru pro životní prostředí. Zde bude dále projednáván v nejbližších dnech.

Návrh, který sněmovně předložilo ministerstvo průmyslu a obchodu, kritizovali opoziční poslanci. „Zákon má oblast podpořit, ale paradoxně může vést k tomu, aby ji omezil. Toto odvětví má velký potenciál rozvoje a my se ocitáme mimo mísu, byl bych nerad, abychom se stali energetickým skanzenem,“ řekl poslanec Václav Zemek (ČSSD).

Porušení evropského práva

Nový zákon zásadním způsobem porušuje evropské právo v případě podpory výroby elektřiny z OZE. Návrh zákona ruší stávající zákon č. 180/2005 Sb. o podporovaných zdrojích energie (OZE) tím, že
- ruší přednostní přístup a záruku připojení k síti (tj. mizí přednost pro zařízení na OZE, neboť tutéž přednost dostávají i uhelné elektrárny a spalovny),
- ruší dosavadní systém podpory pomocí jasně definovaných pevných výkupních cen
- ruší dlouhodobou záruku nenulové podpory danou stávajícím zákonem č. 180/2005 Sb. (podpora může být pro některé druhy OZE zastavena zcela či nabýt nulové i záporné
- v důsledku toho ruší jakoukoliv možnost investorů spočítat cash-flow a plánovat nové projekty.

Nový zákon znamená porušení Směrnice 2009/28/ES, o podpoře využívání energie z OZE a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES. Návrh zákona v oblasti podpory pro výrobu elektřiny z OZE nejenže neimplementuje správně směrnici 2009/28/ES, nýbrž ji dokonce hrubým způsobem porušuje.

Dochází k porušení Směrnice 2009/72/ES, o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES. Návrh zákona v rozporu se směrnicí nezajišťuje výrobcům elektřiny z OZE vhodné pobídky k investování do nové výroby. Naopak dosavadní funkční pobídky likviduje.

Likvidace konkurence

Místo toho, aby poskytoval podporu nových subjektů vstupujících na trh, nové subjekty od vstupu na trh odrazuje a potenciálně je dokonce likviduje. Zároveň nově zavádí podporu pro výrobce elektřiny z fosilních a druhotných energetických zdrojů při kombinované výrobě elektřiny a tepla (KVET) zaručenou po dobu životnosti zařízení (§ 7 odst. 3 n. z.). Návrh tím oslabuje hospodářskou soutěž na vnitřním trhu s elektřinou.

Zrušení stávajících smluv je hrubým porušením principu právního státu

Návrh zákona nutí stávající výrobce elektřiny z OZE přejít na nový systém „podpory“ tím, že ruší existující soukromoprávní smlouvy mezi výrobci a provozovateli distribuční nebo přenosové soustavy . To představuje hrubé porušení principů právního státu.

Smlouvy mezi výrobci a distributory jsou svou povahou soukromoprávními smlouvami. Jejich zrušení zákonem představuje zásah do práv účastníků smlouvy nabytých v dobré víře a je nebezpečným precedentem do budoucna.

Ohrožení pracovních míst

Přijetím návrhu zákona dojde k ohrožení nebo přímo likvidaci tisíců firem a tisíců pracovních míst v oboru decentrální výroby elektřiny z OZE a souvisejících odvětvích průmyslu, zemědělství a služeb. Návrh zákona zakotvuje zrušení dlouhodobých záruk, které dosavadní právní úprava zákona č. 180/2005 Sb. podnikatelům v OZE poskytovala. Toto představuje hrubé porušení principů právního státu.

Likvidací stávajících subjektů a znemožněním podnikání v oboru do budoucna by ubylo daňových příjmů státu a odvodů na sociálním a zdravotním pojištění.

Solární daň platí dále

Návrh zákona obsahuje kompletní retroaktivní úpravu solárního odvodu, která byla navržena skupinou senátorů Ústavnímu soudu ke zrušení a která byla ostře kritizována Evropskou komisí. Návrh zákona způsobí další odrazení zahraničních investorů od podnikání v ČR a klasifikaci ČR jako země, kde neplatí zásady právního státu.

Občané budou dotovat špinavé zdroje

Návrh zákona donutí spotřebitele namísto podpory OZE doživotně (!) dotovat špinavé zdroje energie tj. uhelné elektrárny a spalovny, bez dostatečné opory v evropském právu a způsobí další významné zdražování elektřiny pro konečné spotřebitele.

Malá domů ČEZu

Maximálně z něj těží polostátní firma ČEZ. Návrh jde zároveň proti zájmům České republiky a proti zájmům jejích občanů. Naši poslanci (dobře zlobovaní ČEZem) se tak skutečně zachovali jako praví „Energetičtí dinosauři“ hájící zájmy tradiční energetiky. Jedná se o další malou domů ČEZu.

zdroj: solarninovinky.cz

Zpět