Proč ČEZ stále nepřipojuje nové FVE do sítě?

25.11.2011 11:53

Datum: 25. 11. 2011 | Zdroj: SolarniNovinky.cz

Zatímco v Praze probíhá v současnosti připojování nových fotovoltaických elektráren do sítě PRE Distribuce a.s. "téměř hladce", opačná situace panuje ve skupině ČEZ. Od září do současnosti ČEZ nepřipojil do sítě žádnou novou FVE. Proč tomu tak je a kdy se situace změní?

Na naše dotazy ohledně aktuální situace ve věci připojování nových FVE do sítí skupiny ČEZ odpověděl Martin Schreier, manager komunikace ČEZ, a.s. následovně.

SN: Již uplynulo více než 2 měsíce ode dne (19.9.2011, kdy členové sdružení ČSRES u tzv. „Kulatého stolu“ deklarovali, že umožní připojování nových malých FVE do distribuční sítě (DS) na základě individuální posuzování jednotlivých žádostí. Kolek nových žádostí o připojení nových FVE jste od té doby obdrželi? Kolik z nich jste posoudili jako pozitivní, tj. umožnili jste připojení nových FVE do Vaší sítě?
Společnost ČEZ Distribuce, a. s., jako provozovatel distribuční soustavy vždy posuzuje každou žádost o připojení individuálně. Pokud připojení není možné vyhovět, sdělí žadateli důvod, pro který tak nelze učinit.

Hlavním sdělením Vámi zmiňované tiskové zprávy ČSRES z 19. září 2011 není individuální přístup k posuzování žádostí o připojení tzv. nestabilních zdrojů (FVE a VTE), nýbrž informace o vyhodnocení vlivu již připojených nestabilních zdrojů na provoz elektrizační soustavy a o tzv. bilančním (bezpečném) limitu elektrizační sítě pro připojení těchto nestabilních zdrojů. Nelze tedy ztotožňovat individuální posouzení žádosti a připojení; výsledkem posouzení může být i odmítnutí připojení.

Za období posledních dvou měsíců obdržela společnost ČEZ Distribuce, a. s., řádově desítky nových žádostí o připojení nových fotovoltaických, větrných nebo bioplynových zdrojů. V případě nových FVE nebyla kladně posouzena žádná z podaných žádostí.

SN: Z reakcí více než několika desítek našich čtenářů, kteří nám zaslali zamítává stanoviska ke připojování nových FVE do Vaší DS, jasně vyplývá, že pořád uplatňujete plošný stop- stav pro připojování nových FVE do Vaší DS. A to ze stejných důvodů jako v roce 2010. Jaké máte nyní konkrétní důvody pro zamítání nových žádostí o připojování FVE do DS?

ČEZ Distribuce, a.s. je při posuzovaní žádostí o připojení mimo jiné povinna sledovat dodržení bilančního (bezpečného) limitu pro nestabilní zdroje (FVE a VTE) stanoveného provozovatelem nadřazené přenosové soustavy, společností ČEPS, a.s. Jak bylo uvedeno v tiskové zprávě ČSRES, tento limit byl stanoven s ohledem na strukturu domácí spotřeby, skladbu zdrojů, možnosti exportu, možnosti vnitrodenního trhu a disponibilitu podpůrných služeb.

Zmíněná tisková zpráva dále uváděla, že tento bilanční limit se může v čase měnit (bilanční limit pro rok 2012 se zpracovává a bude v dohledné době k dispozici). Dále platí, že do bilančního limitu je započten objem výkonu, jehož rezervaci provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav smluvně potvrdili, a který může v čase klesat, pokud budou rezervace ukončeny.

Doposud předložené žádosti o připojení byly zamítnuty právě z důvodu uplatnění omezení v podobě bilančního limitu elektrizační soustavy. Hodnota tohoto limitu se u jednotlivých provozovatelů distribučních sítí liší a proto je možné, že některý provozovatel žádosti o připojení nestabilních zdrojů vyřizuje kladně.


SN: Většina velkých FVE s výkonem nad 100 kWp jsou vybaveny možností regulací (tj. možnost odpojení od DS v případě nutnosti). Zohledňujete fakt, že tyto FVE jsou regulovatelné a tudíž by měly být vyloučeny ze stanoveného „Bilančního limitu“ pro připojování nových výroben (FVE a VTE) do DS?
Zmiňovaný fakt, který vyplývá z platné legislativy, samozřejmě společnost ČEZ Distribuce, a. s., zohledňuje. Uváděná možnost regulace větších zdrojů však v žádném případě není důvodem k jejich nezapočtení do bilančního limitu.


SN: Do konce roku ERÚ schválí nová pravidla pro připojování a provozování FVE do sítě (PPDS). Umožníte poté (tj. od 1.1.2012) připojování nových FVE do Vaší DS?

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., bude i nadále každou obdrženou žádost posuzovat individuálně. Při posuzování zohlední, v souladu s platnou legislativou:

1. možné dopady zařízení, kterého se požadavek na připojení týká, na bezpečný a spolehlivý provoz elektrizační soustavy (provozovatel distribuční soustavy je povinen zajistit bezpečný a spolehlivý provoz jím provozované distribuční soustavy)

2. možné dopady zařízení, kterého se požadavek na připojení týká, na kvalitu dodávek elektřiny pro všechny uživatele distribuční soustavy (provozovatel distribuční soustavy je povinen zajistit dodržování kvalitativních parametrů dodávek elektřiny uživatelům distribuční soustavy v souladu s platnými právními předpisy)

3. uzavřené smluvní vztahy
a) s provozovateli již připojených výroben k distribuční soustavě
b) s investory připravovaných výroben elektřiny, kde je platná rezervace výkonu
c) s provozovatelem přenosové soustavy (zde se jedná o smlouvu o připojení regionální distribuční soustavy k přenosové soustavě)


SN: Pan Havel (předseda E.ON Distribuce) na Žofínském fóru zmiňoval zpřísněná kritéria pro připojení nových FVE, jenž jsou v současné době zapracovávána do novely PPDS. Co to bude konkrétně znamenat?
Energetický zákon č. 458/2000 Sb. mj. říká, že
a) výrobce elektřiny je povinen vybavit výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem 2 MW a více uvedenou do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona zařízením umožňujícím dispečerské řízení do 30. června 2012.
b) výrobce elektřiny je povinen vybavit výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem od 100 kW do 2 MW uvedenou do provozu před nabytím účinnosti tohoto zákona zařízením umožňujícím dispečerské řízení do 30. června 2013.

Veškeré technické požadavky na vybavení FVE jsou určeny ve stanovisku, potažmo ve smlouvě o připojení nebo smlouvě o smlouvě budoucí (pokud nejsou přímo ve stanovisku nebo smlouvě, tak je zde uveden odkaz na aktuálně platné PPDS v době vydání stanoviska nebo podpisu smlouvy), a odvíjí se od aktuálně platných PPDS v okamžiku, kdy bylo vydáno stanovisko, potažmo uzavřena příslušná smlouva.

SN: V Německu dle nové normy od 1.1.2012 je nutné v případě změny frekvence střídač buď odpojit anebo plynule snižovat (zvyšovat) gradient výkonu. Tuto funkci zvládají střídače značek jako je např. Fronius , SMA a další lepší výrobci. Budete tento princip uplatňovat v rámci nových PPDS i pro malé FVE, jejich připojení do DS schválíte?
Společnost ČEZ Distribuce, a. s., bude i nadále v případě řízení o připojování nových neregulovatelných zdrojů vycházet výhradně z platné legislativy České republiky.


SN: Jak postoj zaujímáte k připojení nových FVE v kombinaci s akumulací. Tyto zdroje jsou z pohledy provozování DS absolutně neškodné, naopak přispívají k menšímu zatížení DS. Umožníte připojování tohoto typu FVE bez výhrad v roce 2012?
Pokud se jedná o neregulovatelné zdroje (FVE, VTE), platí i v případě uváděné varianty s akumulací stejné podmínky pro připojení jako u FVE a VTE ve všech jiných režimech provozu.

SN:Jaký celkový instalovaný výkon očekáváte, že bude v následujících 12 měsících nově připojen do Vaší DS?
Vzhledem k výše uvedeným podmínkám dodržení bilančního (bezpečného) limitu pro nestabilní zdroje nelze předem stanovit přesný objem výkonu nestabilních zdrojů, které bude možné připojit (či jakékoli další podrobnosti k této věci). Na konkrétní budoucí možnosti připojovaní budou mít vliv zejména výše bilančního limitu pro rok 2012 a aktuální stav smluvně převzatých rezervací provozovatelů přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav.

Ohledně lokalit vhodných k připojování naleznete aktuální informace na stránkách www.cezdistribuce.cz. Věříme, že nejpozději do konce tohoto roku budou v otázce predikce do dalších měsíců k dispozici přesnější informace.

 

Zpět