Poslanec Böhnisch: Nový zákon o podporovaných zdrojích energie představuje ohrožení investic v České republice

21.06.2011 09:47

 

Naše redakce Vám níže přináše originál textu poslance Böhnische (ČSSD), který pronesl při projednávání zákona o podporovaných zdrojích energie (Zákona o likvidaci fotovoltaiky) minulý týden ve Sněmovně.

Vážená paní předsedkyně, kolegyně a kolegové, předložený návrh zákona o podporovaných zdrojích energie už několik týdnů vyvolává ohlasy a zřejmě se zařadí k návrhům, které nám plní e-mailové schránky a zvyšuje množství lobbistů ve sněmovních kuloárech než jiné normy.

Konečně, střetnou se zde oprávněné podnikatelské zájmy provozovatelů zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů a zájmy provozovatelů konvenčních zařízení, která navíc umožňují spoluspalování biomasy.

Obdržel jsem stejně jako vy Výzvu Parlamentu ČR k zamítnutí návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie od Platformy pro obnovitelné zdroje energie podepsanou 531 společností, třemi profesními organizacemi, některými obcemi a nevládními organizacemi i fyzickými osobami. Četl jsem i související materiál se čtrnácti body odůvodňujícími návrh na zamítnutí tohoto návrhu.

Přečetl jsem si rovněž tiskovou zprávu Ministerstva průmyslu a obchodu, která na výtky vůči návrhu zákona reagovala. Těžko se, zejména po přečtení této tiskové zprávy, zbavit dojmu, že se plně otvírají dveře k obcházení žádoucího rozvoje výroby energie z obnovitelných zdrojů a splnění závazku dosáhnout 13% podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů, především spoluspalováním biomasy.

Dovolte mi věnovat se ale dvěma jiným momentům předloženého návrhu zákona. V první řadě jde o paragrafy 16 až 24, kde se opět objevuje retroaktivní úprava solárního odvodu, jež je nyní předmětem posuzování ústavního soudu a kterou se kriticky zabývá dopis evropských komisařů Connie Hedegaardové a Güntera Oettingera ministrovi průmyslu a obchodu z 1. listopadu 2010.

V druhé řadě se chci zmínit o § 38 odstavcích 9 a 10, které zrušují smlouvy o dodávce elektřiny uzavřené podle dosavadních právních předpisů mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem regionální distribuční soustavy a výrobcem k 31. prosinci 2011. Další ustanovení, tedy že "nárok smluvních stran vzniklý za trvání takové smlouvy zůstává zachován a posuzuje se podle dosavadních právních předpisů", promiňte mi, nedává v českých poměrech záruku na nic.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, německé zahraniční obchodní komory vydaly nedávno již po šesté přehled o podmínkách podnikání v patnácti státech střední a východní Evropy a v Kosovu. Dovolím si krátce citovat z některých statistik. Ve vědě a výzkumu je na tom hůř než Česko pouze Bulharsko, Albánie, Makedonie a Kosovo. V kategorii "právní stát" je horší než Česko jen Lotyšsko, Rumunsko, Makedonie, Albánie, Bosna, Chorvatsko, Srbsko a Kosovo. V případě transparentnosti veřejných zakázek je Česká republika spolehlivě poslední.

A ještě mi dovolte zmínit jednu anketní otázku v onom zmíněném materiálu, která zní: "Investoval byste znovu do České republiky?" Rezolutní ne odpovědělo v roce 2007 16,8 % investorů. V roce 2008 to bylo 19,3 %, v roce 2009 18,3 % a v roce 2010 20,9 % investorů. Letos by si další investování do Česka rozmyslelo 30,3 % německých investorů. Větší sešup zaznamenalo již pouze Slovinsko, Albánie, Makedonie a Kosovo. Dodávám, že německé investice v ČR dosahují 22 mld. Euro, podobně jako německé investice v Číně.

Ani navržený zákon k atraktivitě pro investory domácí i zahraniční rozhodně nepřispívá a naopak prohlubuje problém České republiky jako prostoru s legislativou nepřátelskou investicím, včetně investic do technologií využívání obnovitelných zdrojů energie.

Navrhuji proto vrácení návrhu zákona navrhovateli k přepracování, nebude-li toto přijato, pak navrhuji zamítnutí návrhu zákona. Děkuji za pozornost.
 

 

 

zdroj: solarninovinky.cz

Zpět