Konečně vydané oficiální vyjádření společnosti E.ON

16.02.2010 15:29

 

 

Doplňující informace k problematice připojování FVE a VTE

 

Informace o postupu u žádostí o připojení nových FVE a VTE do distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s.

 

Pozastavení udělování kladných souhlasů k připojování nových FVE a VTE do elektrizační soustavy

České republiky vyvolává dotazy, jak bude naše společnost postupovat u žádostí o připojení do naší

distribuční soustavy, které byly předloženy a řešeny před doručením žádosti ČEPS, tj. 8. února 2009.

 

 • Žádosti, které byly doručeny před 8. 2. 2010 a nebylo doposud k nim vydáno stanovisko naší

  společnosti budou řešeny v souladu s pravidly danými energetickou legislativou

  ( zákon č.458/2000 Sb. v platném znění, vyhlášky č.51/2006 Sb. a č. 540/2005 Sb.) 

 • V případech, kdy bylo nezbytné pro náležité posouzení žádosti o připojení zpracovat studii

  připojitelnosti a tato nebyla naší společnosti předložena do 7. 2. 2010 ( včetně), bude žádost

  o připojení zamítnuta. V ostatních případech bude postupováno opět v souladu s energetickou

  legislativou. 

 • V případech, kdy naše společnost vydala před 8. 2. 2009 závazné kladné stanovisko k připojení

  nového zdroje FVE a VTE, postupuje se v dalších krocích dle podmínek uvedených ve stanovisku

  a v souladu s energetickou legislativou. 

 • Současně sdělujeme, že vzhledem k enormním požadavkům v závěru roku 2009 na udělení

  souhlasu k povolení zkušebnímu provozu FVE, nebylo administrativně možné tyto žádosti

  do konce roku 2009 všechny zpracovat. Tyto postupně v roce 2010 vyřizujeme a pro stanovení

  termínu povolení zkušebního provozu bude rozhodující termín podání úplné žádosti a datum

  udělení licence na výrobu elektřiny Energetickým regulačním úřadem.

 

 

Přímí odkaz na stránky E.ON zde

Zpět