Dobrá zpráva pro malé fotovoltaické elektrárny

05.03.2010 18:15

 

Asociace energetických manažerů pořádá diskusi u Kulatého stolu s představiteli energetiky, fotovoltaického průmyslu a dalšími dotčenými subjekty. Czech RE Agency, o. p. s. (CZREA) se Kulatého stolu zúčastní jako jeden z předních zástupců fotovoltaiky a fotovoltaického průmyslu v České republice. Kulatý stůl se bude konat 11. března 2010 za přítomnosti zástupců ČEPS, distribučních společností, fotovoltaického průmyslu, vybraných ministerstev a dalších subjektů.

Zástupci Czech RE Agency (ing. Bronislav Bechník, Ph.D. a ředitel Ing. Martin Müller) jednali již 24. února 2010 s předsedou představenstva a generálním ředitelem ČEPS, a. s. Ing. Petrem Zemanem za přítomnosti místopředsedy představenstva a výkonného ředitele úseku Provoz a správa majetku Ing. Milana Kovaříka. V průběhu jednání především Ing. Zeman zdůvodňoval aktuální kroky ČEPS ve vztahu k povolování dalších obnovitelných zdrojů.

 

Některé z prezentovaných stanovisek ČEPS

Přenosová soustava České republiky, kterou ČEPS dispečersky řídí, je schopna přenášet elektřinu z fotovoltaických a větrných elektráren i v případě, že budou instalovány všechny zdroje, pro něž byla dosud vydána kladná stanoviska, dokonce i výkony významně vyšší. Problém však je, že v rámci České republiky je možno spotřebovat výkon výrazně nižší. Ing. Zeman prezentoval orientační údaje naznačující, že maximální akceptovatelný výkon z fotovoltaických a větrných elektráren se o letních víkendech pohybuje kolem 2000 MW aktuálního výkonu z důvodu stability elektrizační soustavy.

Podle informací poskytnutých Ing. Zemanem ČEPS nedisponuje dostatečnými zdroji pro vyrovnání kolísavého výkonu z většího množství fotovoltaických a větrných elektráren. Podle názoru Czech RE Agency je tento údaj podhodnocený. Diskuse však bude možná až na základě analýzy, kterou ČEPS zadal k vypracování, a jež by měla být účastníkům diskuse k dispozici s dostatečným předstihem.

Podle předběžných údajů poskytnutých distribučními společnostmi jsou vydána kladná stanoviska k připojení zdrojů o celkovém výkonu přes 6000 MWp fotovoltaických a přes 1700 MW větrných elektráren. Účastníci jednání se shodli, že převážná část rezervací je spekulativního charakteru, podíl spekulativních rezervací je však obtížně odhadnutelný. ČEPS však potřebuje mít jistotu, že instalovaný výkon nepřesáhne přijatelnou hodnotu.

 

Předběžné závěry z jednání

Czech RE Agency upozornila, že malé fotovoltaické systémy instalované obvykle na střechách rodinných domů se podílejí pouze několika procenty na instalovaném výkonu fotovoltaických elektráren v České republice. Právě tento segment však vytváří významné množství pracovních míst v instalačních firmách, přičemž na rozdíl od velkých fotovoltaických elektráren se téměř výhradně jedná o pracovní místa v České republice. Malé systémy rovněž prokazatelně přispívají ke snížení ztrát při přenosu elektřiny. Rovněž prostor pro případné spekulace s prodejem rezervací je v tomto segmentu malý.

Ze strany ČEPS je ochota tento segment uvolnit, diskuse bude probíhat pouze o horní hranici výkonu. Předběžně lze počítat se systémy do 30 kWp, jejichž podíl na trhu se v současnosti pohybuje kolem 8 % všech dosavadních instalací (38,6 MWp k 21. 1. 2010 podle informací ERÚ). Je však možné, že se podaří vyjednat uvolnění pro systémy až do 100 kWp (12 %), případně do 200 kWp (15 %). Je nutno si uvědomit, že současný zákaz povolování nových rezervací již vyvolal paniku, takže po uvolnění malých instalací může být řada nových žádostí podána tzv. „pro jistotu“.

Pro vyrovnání výkonu fotovoltaických a větrných elektráren je nutno provozovat doplňkové zdroje. ČEPS navrhuje podpořit výstavbu nových plynových elektráren, případně jiných rychle startujících zdrojů. Zástupci Czech RE Agency navrhli využít k vyrovnání výkonu přednostně ostatní obnovitelné zdroje, například bioplynové stanice, pokud budou vhodně nastaveny podmínky podpory.

 

Zdroj: https://www.czrea.org/cs/druhy-oze/fotovoltaika/kul-stul

Zpět