ČFA: Novela energetického zákona je potřebná pro zrušení současného STOP-STAVu pro připojování nových malých FVE

01.06.2011 10:50

 

Česká fotovoltaická asociace (ČFA) vyjadřuje svůj postoj k projednané legislativní změně - schválené novele Energetického zákona, která nově zavádí omezení výroby z fotovoltaických elektráren a nařizuje povinnosti vyjmenovaným vlastníkům obnovitelných zdrojů energie.

Novela energetického zákona, která úspěšně prošla Poslaneckou sněmovnou a nyní se projednává v Senátu je potřebnou technicko-ekonomickou změnou, promítající aktuální ale i nahromaděné problémy v oblasti bezpečnosti, regulace a ekonomiky elektrizační soustavy a decentrálních výroben elektřiny.

ČFA ji chápe jako velice potřebnou pro zrušení současného STOP-STAVu při připojování nových malých střešních výrobních jednotek elektřiny. Převážná většina v současnosti přijatých opatření, byla prvně ČFA navrhována již v březnu 2010 na Kulatém stolu. ČFA lituje, že nebyla navrhovaná opatření realizována v kratším čase, přestože zástupci ČFA na toto téma soustavně upozorňovali.

Novela zavádí nutnost regulace výroben OZE (s výjimkou malých vodních elektráren) a to zavedením dispečerského řízení těchto výroben. Nově tak budou jmenované výrobny od výkonu přesahující 100kW regulovány. Současně mají za povinnost instalovat technické prostředky k provádění regulace, pokud již nebyly instalovány při kolaudaci provozovny, dle dřívějších aktualizovaných povinností z vyhlášky o připojení. V případě provozovny s výkonem 2MW je povinnost instalace dispečerského řízení do 30.6.2012, ostatní výrobny mají tuto povinnost stanoveny o rok déle (do 30.6.2013).

Změna také zavádí finanční kompenzaci za provedenou neplánovanou regulaci výroby z obnovitelných zdrojů. Novela tak předchází žalobám o náhradu za neopodstatněné omezení výroby, ke kterému docházelo např. i v sousedním Německu před zavedením náhrady za regulaci OZE a zabrání zneužívání a nadužívání regulace OZE jako „podpůrné služby“ zdarma. Schválení vyjmutí malých vodních elektráren z dispečerského řízení je krokem, který byl poslaneckou iniciativou, vidíme jako důkaz porušení rovného přístupu ke všem obnovitelným zdrojům.

Novela energetického zákona také přináší všem investorům novou administrativní bariéru pro vstup do energetického odvětví – tzv. autorizaci výroben. Výrobny s instalovaným výkonem 1 MW a více budou povolovány autorizací, která bude probíhat prostřednictvím písemné žádosti a posouzení technologie výroby na Ministerstvu průmyslu a obchodu, a to při uvažované výstavbě nového energetického zdroje. Autorizace jako taková je nástrojem pro regulaci a plánovaný rozvoj energetického odvětví a budování elektrizační soustavy III. generace.

Tento nástroj v rukou Ministerstva průmyslu a obchodu je reakcí na případné budoucí ohrožení stability elektrizační příp. distribuční soustavy, zároveň však svou náplní poskytuje informační výhodu a v přenesené působnosti distributorů energie i konkurenční výhodu.

Při posuzování každého většího zdroje je žadatel povinen uvést jméno investora, přesný druh technologie, výběr lokality, energetická účinnost výrobny, ekonomické vyhodnocení projektu, doklady o výši vlastního kapitálu, potvrzení banky o předběžném financování. Nové požadavky budou „zdvojenými požadavky“, které jsou již dnes vyžadovány v rámci prováděných správních řízení: EIA nebo v územních řízeních.

 

zdroj: solarninovinky.cz

Zpět