Argumenty ČSRES pro pokračování stop-stavu jsou tendenční a nevěryhodné

30.03.2011 11:15

Sdružení ČSRES minulý týden oficiálně oznámilo, že stop pro připojování fotovoltaických elektráren (FVE) bude i nadále pokračovat.ČSRES tento stav obhajuje argumenty, které jsou silně tendenční a nevěryhodné. Tvrdí to nezávislý expert a konzultant v oblasti energetiky Ing. Jiří Černý ze společnosti CEFIL s.r.o..

Exkluzívně se nám podařilo získat stanovisko p. Černého k zásadním argumentům ČSRES, které v podstavě vyvrací. Níže nalezenete názor tohoto odborníka na jednotlivé argumenty ČESRES a jejich odbornou oponenturu (zvýrazněnu žlutou barvou).

ČSRES upozorňuje, že nové smlouvy o připojení dalších fotovoltaických a větrných elektráren nebudou uzavírány dříve, než budou známy reálné dopady výroby elektřiny z dosud instalovaných zdrojů na bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. Technický limit pro bezpečné a spolehlivé fungování soustavy je naplněn.

Černý: Kdo a kdy a na základě jakých podkladů stanovil technický limit pro bezpečné a spolehlivé fungování soustavy?!

Pokud vím, tak žádná objektivní studie pro výše uváděný technický limit neexistuje a když ano, tak byla dle mého přesvědčení vypracována zcela tendenčně, na objednávku a nebyla podrobena žádné oponentuře ze strany naprosto nezávislé odborné instituce. Veškeré „studie“, které jsem měl možnost posoudit uvažují tzv. jednobodové připojení všech FVE do ES ČR, není zde exaktně uváděno jaký předpokládaný výkon je vyváděn do úrovně 22 kV, jaký do 0,4 kV a jaký do napěťové hladiny 110 kV.

Dále se uvažuje připojení plného instalovaného výkonu, což v praxi není technicky možné. Další závažný nedostatek těchto „studií“ přisuzuji skutečnosti nerespektování vlivu vyvedení výkonu z jednotlivých FVE do konkrétních energetických uzlových oblastí 110/22 kV. Výše zmíněné argumenty degradují vypovídací schopnosti „studií“ a jsou proto ve své podstatě velmi nevěrohodné a výstupy zkreslené z důvodu zadání vstupních velmi zjednodušujících kritérií.

Kromě toho v čase vypracování těchto „studií“ nebyly k dispozici ani objektivní průběhové hodinové diagramy výroby FVE resp. VTE. Ty byly pouze interpolovány podle nevýznamného procenta objektivně naměřených dat.

Z výše uvedeného vyplývá, že není objektivně zjištěno absorbování výroby z FVE v reálných podmínkách odběrových diagramů v ES ČR a přesto byly dopředu  stanoveny technické limity pro bezpečné a spolehlivé fungování soustavy.

ČSRES: Současně platí, že nové smlouvy o připojení ostatních obnovitelných zdrojů jsou aktuálně uzavírány podle technických možností přenosové soustavy a distribučních soustav. Podle ČSRES nadále trvá většina důvodů, které vedly distribuční společnosti v polovině února loňského roku k pozastavení vydávání kladných stanovisek k připojování neregulovatelných obnovitelných zdrojů (OZE).

Černý: Toto není pravda. Dle nové legislativy schválené v průběhu r.2010 je povinnost tzv. dispečerského řízení u všech zdrojů OZE nad 100 kW a to v rozmezí 0, 30%, 60% a 100% a tedy u FVE připojených do RDS.

Vývoj v závěru loňského roku a dynamika připojování již dříve povolených zdrojů jen potvrdily dřívější obavy ČSRES a umocnily hrozbu vyplývající z vyčerpání technických limitů pro připojování těchto zdrojů. Jen díky opatřením provozovatelů soustav v průběhu loňského roku byly zatím přenosové i distribuční sítě uchráněny poruch a výpadků.

Klamavé tvrzení: Žádné poruchy a výpadky v průběhu roku ve funkci na činnost FVE a VTE nejsou a nebyly prokázány a není důvod se těchto stavů obávat, protože se jedná o maximální pohotový výkon na úrovni 1800 MW plošně rozmístěný v ES ČR zčásti v místech spotřeby a hlavně u FVE se jedná o výkon, který je aktivní právě v intervalech odběru klimatizačních jednotek v letních měsících. Tedy nárůst výroby na FVE v letních měsících plně kompenzuje nárůst odběru elektřiny vlivem působení klima jednotek v OBCHODNÍCH CENTRECH, KANCELÁŘSKÝCH BUDOVÁCH APOD.

ČSRES: Během posledních měsíců byl do rozvodné sítě připojen velký počet fotovoltaických zdrojů elektřiny. Je nutné důkladně analyzovat jejich dopad na bezpečnost a spolehlivost provozu distribučních sítí předtím, než bude případně umožněno připojení dalších. Výsledky probíhající analýzy by měly být známy v průběhu září, až bude jasné, jak se fotovoltaické elektrárny chovají v období nejintenzivnějšího slunečního svitu.

Nové smlouvy o připojení pro obnovitelné zdroje se stabilním výkonem – zejména biomasové a bioplynové elektrárny - jsou uzavírány podle technických možností přenosové soustavy a distribučních soustav v jednotlivých regionech ČR. „Omezení připojení obnovitelných zdrojů, vyplývající z kapacity jednotlivých uzlových oblastí nebo kapacity distribuční soustavy v  okalitě, kde je připojení požadováno, řeší příslušní provozovatelé distribučních soustav nebo přenosové soustavy samostatně,“ říká předseda správní rady ČSRES Richard Vidlička.

Současně ČSRES opakuje, že již v roce 2009 identifikovalo technická rizika vyplývající z nekontrolovatelného vývoje požadavků na připojování nových výroben elektřiny z fotovoltaických a větrných elektráren. Jako krok správným směrem se ukázalo opatření z února 2010, kdy distributoři pozastavili udělování kladných stanovisek k žádostem o připojení nových výroben fotovoltaických a větrných elektráren.

„Navzdory všem zpochybňováním a kampaním zájmových asociací se bohužel naše průběžné predikce instalovaného výkonu v těchto zdrojích ukázaly být zcela opodstatněné,“ podotkl Jan Kanta, člen správní rady sdružení.  Ke konci února 2011 činil instalovaný výkon fotovoltaických a větrných elektráren v ČR celkem 2 113 MW. Technický limit pro bezpečné a spolehlivé  fungování soustavy tak byl v zásadě naplněn.

Černý: Opět otázka na ČSRES co to je technický limit. Zde se dle mého názoru stále opakuje naprosto tendenční záměna pojmů pro tzv. instalovaný výkon, dosažitelný výkon a pohotový výkon FVE. Je zřejmé, že do výpočtu pro stabilitu sítě je potřebné uvádět maximálně hodnotu dosažitelného výkonu, který je oproti instalovanému v průměru o až 15 % nižší, protože pouze dosažitelný výkon ovlivňuje poměry v ES ČR.

ČSRES: Další skutečností je, že instalovaný výkon ve fotovoltaických elektrárnách v ČR koncem února (1 900 MW) překročil již nyní o více jak 200 MW hodnotu vymezenou pro tento druh obnovitelného zdroje do roku 2020 v tzv. Národním akčním plánu pro energii z obnovitelných zdrojů.

Černý:Národní akční plán byl sestaven pro tento segment zdrojů na základě výsledků neauditovaných studií a je proto zpochybnitelný. Dále je potřebné uvádět, že instalovaný výkon na FVE = 1900 MWp neovlivňuje ES ČR ve výši 1900 MW, ale pouze ve výši 1615 MW a to pouze teoreticky, protože proti výkyvům na straně výroby elektřiny z FVE působí výkyvy na straně odběratelů a tyto faktory mnohdy působí proti sobě a eliminují zvýšenou potřebu regulačního výkonu v ES ČR což je názorně představeno na grafu spotřeby – viz níže!!


ČSRES: Další rozvoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR se bude odvíjet od schválení  předložených legislativních návrhů (především novela Energetického zákona a také Zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie) a také od ukončení platnosti smluv o připojení u  nerealizovaných projektů, což umožní odblokování stávající kapacity.

ČSRES:Detailní analýzou musí projít dopady navýšení instalovaného výkonu fotovoltaických a větrných elektráren na provoz sítí, a to především z pohledu vlivu na:
- udržení frekvence (vyrovnaná bilance mezi spotřebou a výrobou v každém okamžiku)
- dostatek jalového výkonu při „napájení“ oblasti pouze z fotovoltaických elektráren (napětí, rozběh točivých strojů)
- vyšší harmonické (zpětné působení na síť jako následek nelineárního odběru)
- zkratové výkony.

Černý:Zde je zásadní stanovisko a to :
- Viz odrážka první: „udržení frekvence“ – předpokládám, že pracovníkům ČSRES je známo, že všechny ES v rámci EU jsou na úrovni 400 kV propojeny a výkonové číslo takové propojené soustavy se odhaduje na cca 350 000 MW. S ohledem na tuto fyzikální skutečnost je nemyslitelné, aby 1 600 MW jakkoli mohlo ovlivnit frekvenci sítě propojených soustav.

- Viz odrážka druhá :“dostatek jalového výkonu“ – FVE zejména vyšších výkonů mají spíše kapacitní charakter Qj. Pro eliminaci Qj-kapacitní lze instalovat dekompenzační tlumivky, jejichž spínání je řízeno automatickým regulátorem a tím je účiník FVE přesouván do induktivního kvadrantu. V současnosti je již toto ze strany RDS požadováno a obecně nejsou zásadní problémy s účiníkem v ES ČR.

- Viz odrážka třetí: „vyšší harmonické“ – ano, souhlasím, aby každá provozovaná FVE s výkonem nad 100 kW měla atest, že splňuje právním předpisem stanovený limit pro úroveň vyšších harmonických v místě připojení. Pokud vím je toto součástí prvého připojení FVE do sítě a je to ze strany RDS kontrolováno.

- Viz odrážka čtvrtá: „zkratové výkony“ – toto je podmínkou při zpracování tzv. studie připojitelnosti, kterou si RDS standardně nechávají vypracovat ve shodě s Pravidly provozování RDS a proto dříve ani nyní není možné připojit FVE, která porušuje výše citované.

Závěrečné shrnutí:
- Doporučuji soustředit pozornost na porovnání denních odběrových diagramů ES ČR za srovnatelná období r.2010 a r.2011! Tato vyhodnocení budou mít odpovídající úroveň.

- Diferencované zastoupení moderních zdrojů elektřiny v ES ČR je s ohledem na limity paliv konvenčních elektráren nezbytné

- Nestabilita těžby ropy a plynu v posledním období významně podporují rozvoj alternativních zdrojů

- Odběratelé jsou připraveni investovat do na velkých energetických společnostech nezávislých tzv. ostrovních projektů a tím zvýšit soběstačnost v zásobování energiemi

- Řešením celosystémovým jsou tzv.“ Smart Grid“ – inteligentní sítě. Zde ČR hodně zaostává za vyspělými energetickými koncepcemi okolních zemí

- Významnou změnu v provozování elektrizačních soustav předpokládám s rozvojem elektromobility a to v průběhu již 7 až 10 let. Zde budou mít FVE nezastupitelnou úlohu společně s rozvojem akumulátorů pro elektromobily pro jejich snadnou aplikovatelnost a z důvodu předpokládaného dalšího snížení pořizovacích nákladů.

 

 

zdroj: solarninovinky.cz

 

Zpět