Aktuálně: První vyjádření ČSRES k možnostem připojování nových FVE do sítě

19.09.2011 22:18

Datum: 19. 09. 2011 | Zdroj: SolarniNovinky.cz

České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES) dnes v souvislosti s jednání u kulatého stolu vydalo tiskovou zprávu na téma: "Technické možnosti připojení dalších fotovoltaických (FVE) a větrných (VTE) elektráren do elektrizační soustavy (ES) ČR."

ČSRES konstatuje, že tuzemská elektrizační soustava je prakticky od začátku roku 2010 provozována na hranici bilančního (bezpečného) limitu pro nestabilní zdroje (FVE a VTE), který byl stanoven s ohledem na strukturu domácí spotřeby, skladbu zdrojů, možnosti exportu, možnosti vnitrodenního trhu a disponibilitu podpůrných služeb. Kromě výkonu již připojených zdrojů bylo přitom nutné přihlédnout i k objemu výkonu, jehož rezervaci provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé distribučních soustav smluvně potvrdili.

Bilanční limit pro tyto zdroje pro rok 2012 se zpracovává, potřebné podklady byly v minulém týdnu dokončeny a budou promítnuty do Roční přípravy provozu. Přitom se přihlíží i k nárůstu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v zahraničí, který má dopad na způsob mezinárodní spolupráce s provozovateli propojených přenosových soustav.

Dalším faktorem působícím na hodnotu bilančního limitu je změna související legislativy i změna v poptávce po připojení vyvolaná již účinnou právní úpravou rozsahu podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Hodnota bilančního limitu pro rok 2012 bude známa nejpozději do konce roku, pravděpodobně již v měsíci říjnu nebo listopadu 2011.

V březnu 2011 ČSRES na tiskové konferenci upozornil, že v uplynulém období došlo k připojení značného počtu fotovoltaických elektráren k elektrizační soustavě, což si vyžaduje dále analyzovat dopad připojení těchto elektráren na bezpečnost a spolehlivost provozu elektrizační soustavy, jakož i jejich nedílných součástí, distribučních soustav. V období březen až červen 2011 bylo provedeno více než 100 dlouhodobých měření v sítích nízkého a vysokého napětí.

Měření byla provedena v souladu se způsoby popsanými v Pravidlech provozování distribučních soustav a s následujícími výsledky:

- Byl zjištěn výrazný vliv FVE na hodnotu napětí; v sítích nízkého napětí více než ve 30 % případů a v sítích vysokého napětí ve více než 11 % případů nebyly dodrženy parametry kvality.

- Nejčastěji byly překročeny povolené hodnoty flikru*.

- Méně výrazně pak došlo k ovlivnění dalších parametrů kvality napětí

Výsledky měření jsou v současné době dále zpracovávány a budou sloužit jako podklad pro upřesnění technických podmínek pro připojování nových zdrojů tak, aby nedocházelo ke zhoršování kvality elektřiny pro ostatní zákazníky.

Provedená měření potvrzují, že připojení každého zdroje, včetně FVE s nízkým instalovaným výkonem, musí být individuálně posouzeno i z hlediska vlivu na kvalitu dodávky elektrické energie.


*Flikr je technický termín pro rychlé viditelné změny jasu svítidel. Příčinou je kolísání napětí vyvolané rychlými změnami zatížení sítě, které jsou způsobeny připojeným zařízením, v tomto případě FVE.

Toto kolísání napětí dále negativně ovlivňuje technická zařízení citlivá na dodržování konstantního napětí (např. televizory).

 

Zpět